Διπλοκατοικία στην Κάντζα Αττικής

Μελέτη εφορμογής.